Saman Ev

Ahşap karkas ve saman + taş dolgu konut

Mimari Proje, 2016-17